Ein Gwasanaethau

Cyfieithwyr

Fwyfwy mae sefydliadau a busnesau yng Nghymru yn gweithredu’n ddwyieithog. Maent yn gweld pa mor bwysig yw sicrhau deunydd Cymraeg o’r safon uchaf ac yn chwilio am gwmni y gallant ddibynnu arno i lunio cyfieithiadau cywir.

Rydym yn deall bod cyfieithu’n grefft arbenigol ac yn ymfalchïo yn safon ein gwaith gorffenedig. Polisi’r cwmni yw bod yr holl gyfieithwyr sy’n gweithio i Pennawd yn aelodau’r Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Mae gennym brofiad helaeth mewn llawer o feysydd amrywiol ac rydym yn defnyddio’r deunyddiau a’r dogfennau cyfeirio diweddaraf a mwyaf cynhwysfawr i wirio terminoleg ac ieithwedd.

Yn ddieithriad caiff pob darn gwaith a wneir ei wirio gan olygydd cyn ei anfon yn ôl i’r cleient. Mae ein prisiau cystadleuol yn cynnig gwerth ardderchog am arian gan fod y broses golygu yn gynwysedig yn y pris.

Sylweddolwn fod cyfieithu’n aml yn cael ei drefnu ar ddiwedd amserlen prosiect, gan arwain at derfynau amser caeth a’r angen i gwblhau gwaith dan bwysau. Bydd ein staff bob amser yn trafod eich gofynion ac yn cytuno ar amserlen cyn dechrau’r gwaith. Nod Pennawd yw hwyluso’r broses cyfieithu i bawb.

Mae cleientiaid megis cynghorau sir, byrddau iechyd lleol, cyrff cyhoeddus eraill, sefydliadau addysg, busnesau masnachol, cwmnïau di-elw ac elusennau yn ymddiried eu gwaith cyfieithu i Pennawd.

Prawfddarllen a Golygu

Mae cywirdeb deunydd ysgrifenedig yn gwbl hanfodol er mwyn cyfathrebu’n effeithiol â chleientiaid a defnyddwyr gwasanaeth a chreu delwedd gadarnhaol a phroffesiynol. Gall gwallau achosi oedi a chostau diangen a chael effaith andwyol.

Cynigia’r cwmni wasanaethau prawfddarllen Cymraeg a Saesneg. Bydd hyn yn sicrhau nad oes gwallau sillafu na gramadegol yn eich deunydd ysgrifenedig. Gallwn wirio’r testun cyn ei anfon at y dylunwyr neu’r cysodwyr neu wirio proflenni dogfennau cyn iddynt gael eu hargraffu’n derfynol.

Mae Pennawd hefyd yn cynnig gwasanaeth golygu llawn. Gallwn gywiro ac ailysgrifennu’ch testun, gan wella ac addasu’r iaith a’r arddull i fodloni disgwyliadau’r gynulleidfa darged a chyfleu’ch neges yn glir.

Proofreading

Gwasanaethau Busness

welshkeyboard

Mae Pennawd yn cynnig amryw o wasanaethau busnes. Fe’u cyflawnir gan staff sydd â chymwysterau ysgrifenyddol ac ieithyddol o’r ansawdd orau a safon addysg ardderchog.

Gallwn ddarparu trawsgrifiadau cyfarfodydd neu gyfweliadau, neu ddeunydd wedi’i recordio at ddibenion golygu, yn Gymraeg neu yn Saesneg. Gyda deunydd Cymraeg, trwy ymddiried y gwaith i gwmni a chanddo gefndir ym maes cyfieithu, gallwch fod yn sicr o gael gwaith gorffenedig o’r radd flaenaf.

Mae’r cwmni hefyd yn cynnig gwasanaethau megis gweithredu gwasanaeth ffôn Cymraeg i gleientiaid.